อธิการบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่างรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อรับรองผลการประเมินเบื้องต้นและเสนอต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี