อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้ารับฟังปัญหา อุปสรรค์ และการพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลังจากการหารือรับฟังปัญหา อุปสรรค์  และการพัฒนาคณะ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี