โครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลัก STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี