SMART Personality and Image Plus for Excellence

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดโครงการ (SMART  Personality and Image Plus+  for Excellence)
เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ที่ดีให้บุคลากรและองค์กร วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2556  เวลา 9.00 น.-16.00 น.
ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ

     

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี