แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี มทร.ธัญบุรี  ภายในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี