โครงการศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการฝึกทักษะรายวิชาสาหร่ายวิทยา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสาหร่ายทะเล ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่าง และการเก็บรักษาสาหร่ายทะเลตลอดจนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพื่อการเพิ่มคุณค่าในทางเศรษฐกิจและการนำสาหร่ายขนาดใหญ่มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี