ศึกษาดูงาน : ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

โครงการศึกษาดูงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และงานของ มทร.ล้านนา เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และการทำงานกับชุมชนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2556 ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และพื้นที่ปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา เพื่อสนับสนุน โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริเพื่อสนับสนุน โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ
ภาพถ่ายวันที่ 21 กรกฏาคม 2556 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง

 

ภาพถ่ายโดย :  ผศ.สุเมธ  พลับพลา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม