การประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปริญญาโท IT

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรปริญญาโทร IT และได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับนายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) และนายนิติ วิทยาวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสวส. ในด้านความร่วมมือกับบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศในการเปิดหลักสูตรปริญญาโทร IT วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี