โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ “การเขียนจดหมายสมัครงาน”

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในหัวข้อ การเขียนจดหมายสมัครงาน
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง SC 1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

  

  

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี