ด้วยรักและผูกพัน รองศาสตร์จารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (อัลบั้ม 1)

“ด้วยรัก” และ “ผูกพัน”  รองศาสตร์จารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  “ด้วยรัก” และ “ยินดี” รองศาสตร์จารย์ ดร. ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี