ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิแม้ฟ้าหลวง

โครงการศึกษาดูงานมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และงานของ มทร.ล้านนา
เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และการทำงานกับชุมชนในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2556
ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และพื้นที่ปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา
เพื่อสนับสนุน โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ

เพื่อสนับสนุน โครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ

หัวข้อการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาขั้นต้นน้ำ ขั้นกลางน้ำ และขั้นปลายน้ำ” และ “ทำไมต้องมีศูนย์ผลิตและจำหน่วยงานมือแปลงป่าเศรษฐกิจวุฒิไซด์ 1 และโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมีย” จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือ  ที่พัฒนาจากโรงฝึกอาชีพหัตถกรรมและอุตสาหกรรมที่ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สำหรักทุกคน ไม่ว่าหญิงหรือชาย มีการศึกษาหรืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผู้สูงอายุ หรือคนหนุ่มสาว โดยการต่อยอดความชำนาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเน้นการพัฒนา “เพิ่มมูลค่า” ผลิตภัณฑ์งานมือต่าง ๆ ตลอด “ห่วงงโซ่มูลค่า” (Value Chain) อย่างครบด้วย “เทคโนโลยีที่เหมาะสม” เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์และได้รูปแบบและคุณภาพตามที่ “ตลาดต้องการ” ปัจจุบันงานหัตถกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยธุรกิจสำคัญที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนในโครการพัฒนาดอยตุงฯ แล้วยังช่วยทำให้โครงการ “สามารถเลี้ยงตนเอง”  โดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณของรัฐหรือเงินบริจาค นอกจากนั้น ความหลากหลายของกิจกรรมสร้างรายได้นี้ ยังเป็น “การกระจายความเสี่ยง”  ความล้มเหลวทางธุรกิตของหน่วยธุรกิจในธุรกิจหนึ่งด้วย โรงงานที่เข้าเยี่ยมชมประกอบด้วย

  1. โรงงานทอผ้าและเย็บผ้า
  2. โรงงานกระดาษสา
  3. โรงงานเซรามิค
  4. โรงงานคั่วกาแฟ

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี