โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อกำหนดภาระงานรายตำแหน่ง สามารถจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมความพร้อมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้ โดยมี นางวราภรณ์  อชานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และ นางสาวนภาพร  เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี