พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจีน วันที่ 17 กรกฎาคม 2556

ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาจากโครงการความร่วมมือระหว่าง มทร.ธัญบุรี กับ Yunnan Normal University รุ่นที่ 6 ณ ห้องประชุมเอกสโรชา คณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี