ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ดร.สุทธิศักดิ์ อินทวดี Assistant Managing Director บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี