นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี บรรยายเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องเรียน sc1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี