อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองปลาดุก

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหนองปลาดุก  ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 อาคาร เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย ปี 2554 ได้มีอาคารเรียน

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี