โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราและบุหรี่ในสถานศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีและเทศบาลเมืองนครรังสิต
โรงเรียนธัญบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงและวางแผนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุราและบุหรี่ในสถานศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. อาคารสำนักงานคณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร(ศูนย์รังสิต)

 

ภาพถ่ายโดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี