ภาพบรรยากาศ คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันมัคคุเทศก์ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556

รศ.สยาม  ดำปรีดา  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงมีต่อวิชาชีพมัคคุเทศก์ เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมเอกสโรชา  คณะศิลปศาสตร์

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี