ภาพบรรยากาศ การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2556

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ 
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี