นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ Soft Square Group Of Company

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี  วันที่ 19 มิถุนายน 2556

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา่วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ  Soft Square Group Of Company
วันที่ 18 มิถุนายน 2556 

 

 
ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี