โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM – ICPC

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM-ICPC  (ACM  International Collegiate Programming Contest)  ประจำปี 2556  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2556    ณ  ห้องประชุมศูนย์สถาบันวิจัยเคมี (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี