Graduate School of Engineering Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Graduate School of Engineering Kobe University, Japan ดังนั้นในช่วงเริ่มต้น Prof. Dr. Masayoshi Okubo จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ จึงได้เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี โดยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเคมีนวัตกรรม และได้ร่วมสอบการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ป.โท และ ป.ตรี ของภาควิชาเคมี และนักศึกษา ป. ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี