กิจกรรมห้องเรียนพิเศษเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนเรื่องสารละลายบัฟเฟอร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ณ ห้องปฏิบัติการ L-7,L-8  สถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี