STEM Education

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง STEM Education (Science,Technology,
Engineering, and Mathematics Education) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
STEM Education ให้บุคลากรของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน STEM
และสามารถนำไปบูรณาการในการจัดเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ บรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับ STEM”
และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล บรรยายพิเศษเรื่อง “The Future of STEM Education”