สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี