ภาพบรรยากาศ โครงการ “สืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปีการศึกษา 2556

 
ภาพบรรยากาศ โครงการ “สืบสานสงกรานต์ไทย” ประจำปีการศึกษา 2556 วันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ อาคารสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)