โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม 6 Q’s สำหรับนักบริหารยุคใหม่

โครงการอบรมสำหรับ "สมาชิก NTU" ประจำปี 2556 "การบริหารจัดการสมัยใหม่"  
หัวข้ออบรม 6 Q’s สำหรับนักบริหารยุคใหม่
วันที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 09.00-12.00 น. 
โดย ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ณ ห้อง Seminar 4-1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี