โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้ออบรม การจัดทำและบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ

โครงการอบรมสำหรับ "สมาชิก NTU" ประจำปี 2556 "การบริหารจัดการสมัยใหม่"   
หัวข้ออบรม การจัดทำและบริหารงบประมาณสำหรับภาครัฐ
วันที่ 4 เมษายน 2556  เวลา  09.00 - 12.00 น.  โดย คุณดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
ณ ห้อง Seminar 4-1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี