โครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2556 หัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อประเทศไทย

โครงการอบรมสำหรับ "สมาชิก NTU" ประจำปี 2556 "การบริหารจัดการสมัยใหม่"
หัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อประเทศไทย
วันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดย รศ.ดร.สมภพ มะนะรังสรรค์ช
ณ ห้อง Seminar 4-1 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี