นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ศิลปกรรมศาสตร์(ที่เซียร์ รังสิต) เมื่อวันที่16 มีนาคม 2552