การจัดทำ KM ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

การจัดทำ KM ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หัวข้อ “ประสบการณ์การนำระบบ e-learning มาใช้ในการเรียนการสอน”

คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำ KM ด้านการเรียนการสอนที่เกิดจากการเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในกลุ่มภาควิชาฯ   เมื่อวันที่ 25  เมษายน พ.ศ. 2556   ณ  ห้องประชุม SC 1306 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัส  บุญยธรรมา  อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การนำระบบ e – learning  มาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับอาจารย์ในกลุ่ม และเป็นแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี