ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 สาขาวิชาชีววิทยา

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 สาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักศึกษามารายงานตัวกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ จำนวนทั้งสิ้น 38 คน โดยในงานมีการนำเสนอผลงาน (โครงงานสหกิจศึกษา และงานประจำ) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนด้านวิชาชีพของอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ต่อไป

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี