โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2556

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาคารเรียนเป็นตึก 9 ชั้ัน และศูนย์เครื่องมือเป็นตึก 4 ชั้น การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย เป็นสิ่งจำเป็นที่บุคลากรของคณะฯ ควรรู้และหาทางป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ คณะฯจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีั มทร.ธัญบุรี