ภาพบรรยากาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SAR)

ภาพบรรยากาศการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์) ในรอบ 2 ปี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี