อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1306 ห้องประชุม 1307 และห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมองค์ความรู้ืด้านต่างๆ ได้แก่ การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการบริหารงานภายในคณะฯ มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในคณะฯ