โครงการจริยธรรมนำทาง ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

 

คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีจัด “โครงการจริยธรรมนำทาง ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี