รับรางวัลเหรียญทองโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2

 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 7 ทีม/เรื่อง จาก“โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2“ วันที่ื 6 มีนาคม 2556 จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 8 มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งผลงานนักศึกษา จำนวน 2 สาขาได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน  7 ทีม/เรื่อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว