โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Univrsitas Dian Nuswantoro

 
เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Univrsitas Dian Nuswantoro ซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 4 รายได้มาทำการลงทะเบียนเรียนในวิชา Information Management ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ขณะนี้ได้ทำการปิดครอสรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนี้นักศึกษาทั้งสี่คนได้เข้าพบท่านอาจารย์ธีระ งามสันติกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชานี้ โดยในการเรียนการสอนนั้นได้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันดีระหว่างนักศึกษาของทั้งสองประเทศ และโอกาสนี้ท่านอาจารย์ธีระ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสี่คนเข้าพบท่านคณบดี เพื่อมอบของขวัญที่ระลึกและกล่าวลาต่อท่านคณบดีในครั้งนี้ด้วย