รับรางวัลโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยของนักศึกษา (3rd Student Invention Campus)

 
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (3rd Student Invention Campus)  ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2556  โดยอธิการบดีเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี