โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีื  และ จังหวัดจันทบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี