ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 56 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

 
ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี(สอบตรงคุณวุฒิ ม.6-ปวช.-ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556