โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระดับนานาชาติ

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในระดับนานาชาติ  โดยได้นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมประกวดในงาน 
1st World Inventor Award Festival (WIAF) 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention News
(KINEWS) ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2555 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวด
และเชิดชูเกียรติ ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติมาก่อน ทั้งนี้มีหน่วยงาน
จากนานาประเทศสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รวม 115 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 19 สาขา (Division)
และผลการประกวดมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล 2 รางวัล

ในสาขาสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์ภาษาไทย”
(Braille’s Assistant Machine for Thai Language Learning) โดย นายจตุรพิธ เกราะแก้ว
และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล
Awarded Order of Merit สาขาสิ่งประดิษฐ์สำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส