โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 7 ทีม/เรื่อง จาก“โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2“ วันที่ื 6 มีนาคม 2556 จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 8 มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งผลงานนักศึกษา จำนวน 2 สาขาได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน  7 ทีม/เรื่อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  

ผลงานนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  >> Click<<

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี