โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภาควิชาสถิติระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน (กีฬา Fortran)

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภาควิชาสถิติระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน (กีฬา Fortran) ครั้งที่ 35 ขึ้น

  

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี