พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล

นางสาวจีรวัฒน์  เหรียญอารีย์  คณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ในโอกาสสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี