นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี “มทร.ธัญบุรี สร้างสรรค์วิชาการ สร้างงานสู่สังคม” วันที่ 18-20 มกราคม 2556  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. งานวิจัย เรื่อง กังหันรูพรุนบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์
2. งานวิจัย เรื่อง Fluorescent coated with nanotitanium dioxide
3. สิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องมือเฝ้าระวังอุทกภัยอัตโนมัติ RT รุ่น :วารีนิมิต 55