ภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงงาน/ผลงาน/งานประจำสหกิจศึกษา

ภาพกิจกรรมการประกวดแข่งขัน โครงงาน/ผลงาน/งานประจำสหกิจศึกษา ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 และห้องเรียนชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์์

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลจากการจัดประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่นของนักศึกษาสหกิจศึกษามทร.ธัญบุรี ดังนี้