โครงการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฎิบัติการ linux

 
ภาพกิจกรรมโครงการแข่งขันประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฎิบัติการ linux (ทักษะความชำนาญพิเศษด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล) วันที่ 18  มกราคม 2556  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย 10 มหาวิทยาลัยเขฯเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

1. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยบูรพา
4. มหาวิทยาลัยรังสิต
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9. มหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
10. มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์