ภาพบรรยากาศ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 15.30-21.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย