ประชุมให้คำแนะนำ การประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมให้คำแนะนำ การประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

  

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี